טופס גילוי נאות לקבלת הסכמה מדעת מהאפוטרופוס החוקי של
הקטין לצורך הנפקת כרטיס חכם
נתונים על המידע האישי הנאסף לצורך הנפקת כרטיס חכם לקטין בתחבורה ציבורית של חברת נתיב אקספרס בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

  1.  מידע על הקטין ייאסף ויישמר אך ורק לצורך בקרת זכאות ולצורך שחזור יתרת הנסיעות במקרה של אובדן, גניבה או השחתה של הכרטיס. לא ייאסף וישמר מידע אישי מזהה שאינו נדרש לשם מטרות אלו. הפרטים האישיים שאתה מוסר נדרשים לצורך יצירת קשר איתך בלבד. אתה רשאי למסור את המינימום של הפרטים הנדרשים לכך,לפי נוחותך.
  2.  המידע אותו חברת נתיב אקספרס רשאית לאסוף לצורך הנפקת כרטיס מזוהה הוא המידע הבא בלבד: מספר תעודת הזהות של האפוטרופוס נותן ההסכמה, שם הקטין, ומועד פקיעת הזכאות, וכן מידע הנדרש ליצירת קשר ושחזור הכרטיס.
  1.  להלן פירוט ההוראות שייחלו על איסוף ושמירת המידע:

א - פרטים אישיים אודות האפוטרופוס (שם, פרטי קשר) ושם הקטין נשמרים במאגר המידע המנוהל בידי חברת נתיב אקספרס ונגישים לשימוש במרכז השירות של נתיב אקספרס רק לצורך מתן שירות ללקוחות כגון במקרה של אובדן, גניבה או השחתה של הכרטיס.
ב - תמונת הקטין מודפסת על גבי הכרטיס החכם ולא נשמרת במאגר.
ג - מידע על ביצוע נסיעות נאסף לצורך התחשבנות בין מפעילים וחישוב יתרות הכרטיס. מידע הנסיעות המזוהה יעבור הליך של מחיקת נתוני בעל הכרטיס (אנונימיזציה) לאחר תהליך ההתחשבנות. הגישה למידע תהיה ללא נתונים מזהים , ככל הניתן.

  1.  עם הנפקת כרטיס רב קו מזוהה הנך נותן את הסכמתך לכך שחברת נתיב אקספרס :

א - יאסוף , יבדוק ויאמת את המידע שנמסר אודות הקטין בטפסי הרישום לשם הנפקת הכרטיס.
ב - ישמור מידע אודות נסיעות , לצורך שחזור כרטיס שאבד , נגנב או הושחת , ולצורך מתן שירות לקוחות בהקשר זה , המידע יישמר באופן שלא ייעשה בו שימוש אלא למטרה זו.
הגישה למידע תוגבל למי שרשאים לתת שירות כאמור, והוא ימסר לכך רק לאחר זיהוי הלקוח באמצעות כרטיס חכם או אמצעי אחר.
ג - יעביר מידע, שנדרש על מנת לשחזר את יתרת הנסיעות (כאמור בסעיף 1), למרכז שירות אשר פעולתו מוסדרת על ידי משרד התחבורה.
ד - יעביר מידע , שנדרש על ידי משרד התחבורה לצורך מימוש תפקידו, ככלל מידע זה יהיה אנונימי לצרכים סטטיסטים בלבד, אולם יתכן כי במסגרת פיקוח אצל המפעילים ובירור תלונות שהוגשו נגדם, יידרש משרד התחבורה למידע מזוהה לצורך מטרות אלה.

  1.  החוק מעניק לכל לקוח זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע שברשות המפעיל. מימוש הזכות ייעשה בתיאום עם משרד התחבורה.